Proračun Grada Zagreba po razdjelima

Art Feature Carousel

Image Caption

Zašto su male banke u problemima?

Image Caption
Image Caption

Zbog promjene obračuna poreza Grad Zagreb u sljedećoj godini imat će manje novaca. Raspodjelu novaca možete vidjeti na grafovima. Prikaz daje podatke objavljene na stranicama grada Zagreba složene prema šiframa i opisu u tablici.

">}

ŠIFRA OPIS
311 Plaće (Bruto)
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
342 Kamate za primljene kredite i zajmove
343 Ostali financijski rashodi
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
361 Pomoći inozemnim vladama
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU
363 Pomoći unutar općeg proračuna
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
381 Tekuće donacije
382 Kapitalne donacije
383 Kazne, penali i naknade štete
386 Kapitalne pomoći
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
412 Nematerijalna imovina
421 Građevinski objekti
422 Postrojenja i oprema
423 Prijevozna sredstva
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora